Regulamin konkursu fotograficznego „Architektura poprzemysłowa Lublina na fotografii”

 

REGULAMIN KONKURSU PDF

 1. Celem konkursu jest twórcze ukazanie w fotografii, dawnego potencjału przemysłowego Lublina oraz walorów użytkowych i wizualnych architektury industrialnej, a także wywołanie u odbiorcy chęci poznania przemysłowych dziejów Lublina.
 2. Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim uczestniczyć wszyscy fotografujący, a udział jest bezpłatny.
 3. Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców, niezbędną do przekazania praw autorskich, zgodnie z pkt. 21 tego regulaminu. Druk z wyrażeniem zgody rodzica – załącznik nr 2.
 4. Autor może zgłosić do konkursu wyłącznie fotografie obiektów poprzemysłowych, spośród wybranych przez Organizatora. Ich wykaz zawiera załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
 5. Dopuszcza się globalną obróbkę zdjęć polegającą na zmianie nasycenia, ostrości, kontrastu itp. oraz techniki, które zmieniają ogólną estetykę zdjęcia bez ingerencji w jego treść. Fotomontaże, usuwanie i kopiowanie elementów obrazu oraz wszelkie modyfikacje zafałszowujące zastaną rzeczywistość są niedozwolone.
 6. Do konkursu nie będą dopuszczane zdjęcia wykonane przed 1 stycznia 2010 roku.
 7. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksimum 7 zdjęć w formie cyfrowej, czarno-białych lub barwnych, zapisanych na płycie CD lub DVD.
 8. Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem, że tworzą spójną tematycznie całość, i zostanie to wyraźnie zaznaczone w Karcie Zgłoszenia.
 9. Wymagane są następujące parametry techniczne zdjęć: format JPG lub TIFF, rozdzielczość min. 300 dpi, profil sRGB, wymiary krótszego boku minimum 2500 pikseli.
 10. Numeracja zdjęć i tytuł powinny być zgodne z podanymi na Karcie Zgłoszenia.
 11. Do płyty należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 2 niniejszego regulaminu i przesłać (lub dostarczyć osobiście) w sztywnym opakowaniu, na
 12. Adres: Akademicka 15, Agro I , 20-950 Lublin, Katedra Turystyki i Rekreacji ,Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z dopiskiem „Przemysłówka” do dnia 20.07.2015 .
 13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w czasie przesyłki.
 14. Organizator nie przewiduje przyznawania nagród rzeczowych ani finansowych dla uczestników konkursu. Jedynym wyróżnieniem będzie wybór najlepszych prac na wystawę okolicznościową towarzyszącą wernisażowi oraz ich zamieszczenie w okolicznościowym wydawnictwie albumowym, a Autorom zakwalifikowanych prac zostaną przyznane stosowne certyfikaty.
 15. W konkursie mogą brać udział prace wcześniej nagradzane i wyróżniane.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego zorganizowania wystawy pokonkursowej w więcej niż jednym miejscu wystawienniczym.
 17. Oceny prac i ich wyboru na wystawę pokonkursową oraz do albumu, dokona Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Organizatora.
 18. Komisja Kwalifikacyjna będzie składała się z jednego przedstawiciela Organizatora oraz dwóch artystów fotografików i dwóch znawców architektury przemysłowej.
 19. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
 20. Prace niespełniające warunków regulaminu nie będą podlegać ocenie Komisji.
 21. Wszyscy fotograficy uczestniczący w konkursie otrzymają mailowe zaproszenie na wernisaż, wszyscy też otrzymają po jednym egzemplarzu wydawnictwa okolicznościowego, który będzie zawierał wybrane przez Komisję zdjęcia.
 22. Autor wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych prac, w celach promujących wystawę, na następujących polach eksploatacji: w środkach masowego przekazu (prasa, radio ,telewizja), w Internecie, do druku materiałów promocyjnych (plakat, zaproszenie, album) oraz na filmowanie, i inne formy utrwalania wystawy w celach dokumentacyjnych. Autor oświadcza, że wykorzystanie w/w materiałów nie naruszy praw autorskich osób trzecich, a w wypadku podniesienia roszczeń z tytułu naruszenia tych praw, Autor zobowiązuje się zwolnić Organizatora od odpowiedzialności z tego tytułu.
 23. Odbitki wystawiennicze Organizator wykona na swój koszt.
 24. Zdjęcia, które zostały zakwalifikowane na wystawę, jak i niezakwalifikowane będą przechowywane w jego archiwum. Dotyczy to zdjęć cyfrowych jak i odbitek. Informacje o postanowieniach Komisji Kwalifikacyjnej a także komunikaty Organizatora Projektu będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Organizatora.
 25. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na opublikowanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 02.08.1997 O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych, bądź innych nieprawdziwych informacji podanych przez uczestnika.
 27. Niedopełnienie któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne z wykluczeniem autora z konkursu.
 

Terminy

 • Ostateczny termin przyjmowania prac: 20 lipca 2015
 • Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej: 30 czerwiec 2015
 • Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej:15 sierpnia 2015
 • Powiadomienie Autorów o wynikach decyzji Komisji Kwalifikacyjnej pocztą mailową i na stronie www.llot.org.pl 30 sierpnia 2015

 

Adresy kontaktowe

 • Organizator: Lubelska Lokalna Organizacja Turystyczna
  ul. Akademicka 15, Agro I, 20-950 Lublin, Katedra Turystyki i Rekreacji , Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Dodatkowe informacje: Stanisław Turski, e-mail: stanturski@wp.pl, tel. 691 205 216

 

Dostępność do obiektów architektury poprzemysłowei i pokomunalnej jest na ogół dobra. Fotograficy biorący udział w projekcie będą mogli pobrać ze strony internetowej www.llot.org.pl stosowne zaświadczenie zawiadamiające, że dana osoba wykonuje zdjęcia w określonym celu kulturowym, nie mającym znamion komercyjnych.

 

Posted in Aktualności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *