Statut

STATUT 

LUBELSKIEJ LOKALNEJ

ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 1

 1. Lubelska Lokalna Organizacja Turystyczna zwana dalej „Stowarzyszeniem”, jest niezależnym stowarzyszeniem osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych, których celem działania jest rozwój szeroko rozumianej turystyki, rekreacji, sportu, promocji Lublina i regionu Lubelskiego.

 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach, ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r o Polskiej Organizacji Turystycznej, postanowień niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.

 

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.


§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.


§ 4

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Lublin.


§ 5

Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak według wzorów ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.


§ 6

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 2. Zarząd Stowarzyszenia może oprócz biura Stowarzyszenia, o którym mowa w §24 Statutu powoływać biura do zarządzania realizowanymi projektami; do funkcjonowania tych biur mają zastosowanie zasady określone w §24 Statutu.

 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad ogólnych, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczany do podziału między członków.

 

Rozdział II
Cele i środki działania


§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie rynku turystycznego w Lublinie i ziemi lubelskiej.

 2. Integracja społeczności lokalnej, w szczególności samorządu lokalnego i branży turystycznej.

 3. Promocja Lublina i innych miast i gmin ziemi lubelskiej jako miejsc atrakcyjnych turystycznie.

 4. Tworzenie płaszczyzny współpracy podmiotów gospodarczych działających w zakresie turystyki z organami administracji publicznej, Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi w Lublinie i Polską Organizacją Turystyczną, a także z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie turystyki.

 5. Opracowanie programów i rozwijanie działań na rzecz promocji i rozwoju turystyki na terenie Lublina i ziemi lubelskiej, w szczególności:

 1. inicjowanie i kreowanie działań społecznych i gospodarczych na rzecz wzrostu znaczenia turystyki w gospodarce lokalnej, rozwoju Lublina i ziemi lubelskiej

 2. inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju, modernizacji infrastruktury turystycznej i para turystycznej,

 3. integracja środowiska podmiotów działających w zakresie turystyki oraz gmin leżących w powiecie lubelskim w zakresie turystyki,

 4. koordynacja działań pro turystycznych

 5. popularyzowanie i rozwijanie turystyki,

 6. stwarzania warunków dla powstania i promowania produktów turystycznych.

 1. Promocja atrakcji, obiektów i produktów turystycznych zlokalizowanych na terenie działania stowarzyszenia.

 2. Inicjowanie tworzenia i rozwoju markowych produktów turystycznych;

 3. Zgłaszanie zmian w obowiązujących przepisach oraz opiniowanie projektów aktów prawnych i związanych z tym problemów.

 4. Doskonalenie kadr w zakresie planowania i realizacji wspólnych imprez turystycznych, prowadzenie szkoleń w zakresie turystyki.

 5. Prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki oraz ich analizy.

 6. Prowadzenie informacji turystycznej o Lublinie i ziemi lubelskiej oraz rozwijanie lokalnego systemu informacji turystycznej

 7. Wspieranie i ochrona już istniejących podmiotów branży turystycznej.

 8. Cele stowarzyszenia wymienione powyżej dotyczą odpowiednio również sportu, rekreacji i kultury

 

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie przez:

 1. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami gospodarczymi działającymi w zakresie turystyki na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu.

 2. Współpracę z osobami fizycznymi i wszelkimi podmiotami zarówno posiadającymi jak i nieposiadającymi osobowości prawnej, realizującymi cele i zadania w zakresie promocji i rozwoju gospodarczego.

 3. Powołanie i prowadzenie biura Stowarzyszenia dla administrowania, organizacji i obsługi programów rozwoju lokalnej gospodarki turystycznej.

 4. Rozwijanie sieci informacji turystycznej.

 5. Prowadzenie banków informacji turystycznej, punktów obsługi lokalnej sieci informacji.

 6. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej oraz doradczej w zakresie gospodarki turystycznej i inwestycji.

 7. Obsługę kampanii promocyjnych w zakresie turystyki, imprez, uroczystości oraz wszelkich czynności w zakresie marketingu także organizowanie ekspozycji na targach krajowych i zagranicznych.

 8. Organizację i obsługę lokalnego rynku podaży ofert turystycznych, w tym ich sieciowanie, wdrożenie i monitorowanie systemu jakości lokalnych usług i atrakcji turystycznych.

 9. Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe w zakresie organizacji i eksploatacji turystyki.
 10. Działania dla rozwoju infrastruktury turystycznej Lublina i ziemi lubelskiej.
 11. Uzgadniania kalendarzy imprez turystycznych.
 12. Prowadzenie działalności gospodarczej dla realizacji celów statutowych.
 13. Organizacje objazdów studyjnych.
 14. Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających wpływ na realizację celów statutowych Organizacji.
 15. Propagowanie zasad etyki zawodowej i dbanie o jej przestrzeganie.
 16. Współpracę z Polską Organizacją Turystyczną i jej ośrodkami za granicą, oraz z Regionalną Organizacją Turystyczną, ze stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 9 

Rodzaje członkostwa

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych
 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, w szczególności przedsiębiorcy branży turystycznej, samorządy oraz organizacje pozarządowe, które złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

 2. Przyjęcie i skreślenie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu

 3. Osoba prawna działa poprzez swoich przedstawicieli, którzy w jej imieniu realizują wszystkie prawa i obowiązki członka wynikające z przynależności do Stowarzyszenia. Cofniecie pełnomocnictwa do reprezentowania oznacza również utratę wszelkich funkcji pełnionych we władzach Stowarzyszenia.


§ 10

 1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które dla poparcia działalności Stowarzyszenia zadeklarują stałą składkę lub inną formę wsparcia finansowego Stowarzyszenia i złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

 2. Podmioty zagraniczne w tym nie mające siedziby na terytorium RP mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

 3. Przyjęcie i skreślenie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu, zatwierdzonej uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

 4. Osoba prawna będąca członkiem wspierającym działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

 

§ 11

Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne szczególnie zasłużone w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały walnego Zebrania na wniosek Zarządu.


§ 12 

Prawa członków

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków, korzystania z pomocy organizacyjnej i materiałów Stowarzyszenia,

 2. zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i uwagi dotyczące działalności Stowarzyszenia,

 3. współuczestniczyć w tworzeniu programu pracy Stowarzyszenia i jego realizacji,

 4. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.


§ 13

Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi posiadają prawo:

 1. uczestniczenia z głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania Członków,

 2. korzystania z pomocy organizacyjnej i materiałów Stowarzyszenia,

 3. zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków i uwag dotyczących działalności Stowarzyszenia,

 4. współuczestniczenia w tworzeniu programu pracy Stowarzyszenia i jego realizacji.

 

§ 14

Obowiązki członków

Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

 1. uczestnictwa w pracach, akcjach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenia,

 2. wypełniania zadań wynikających z funkcji pełnionych w Stowarzyszenia,

 3. prezentacji celów i programu Stowarzyszenia na zewnątrz,

 4. terminowego opłacania składek członkowskich i innych zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia z wyłączeniem członków honorowych,

 5. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 15

 1. Utrata członkostwa następuje z chwilą:

 1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,

 2. podjęcia uchwały przez Zarząd o skreśleniu z listy członków w przypadku nie wypełniania obowiązków statutowych, w szczególności z powodu nie płacenia składek przez okres co najmniej sześciu miesięcy pomimo pisemnego upomnienia lub rażącego działania przynoszącego ujmę dobremu imieniu Stowarzyszenia,

 3. utraty osobowości prawnej.

 1. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego decyzja jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze stowarzyszenia


§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

 

§ 17

 1. Kadencja władz trwa trzy lata.
 2. W razie ustąpienia w czasie trwania kadencji członka władz, o których mowa w § 16 ust. 2, 3 i 4, bądź innej okoliczności powodującej zmniejszenie składu, organ dokonuje w drodze dokooptowania członka zwyczajnego w następujący sposób: – do Zarządu Stowarzyszenia- zwykłą większością decyzją Zarządu,

  – do Komisji Rewizyjnej – zwykłą większością decyzją Komisji,

  – do Sądu Koleżeńskiego – zwykłą większością decyzją Sądu Koleżeńskiego

 3. Ilość osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ilości osób pochodzących z wyboru.


§ 18

Walne Zebranie Członków

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które jest zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Zebrania Członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej jeden raz w roku kalendarzowym.

 2. Walne Zebranie sprawozdawczo- wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co trzy lata.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej, 1/3 ogólnej liczby członków lub z własnej inicjatywy w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.

 4. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia Zarząd w formie pisemnej lub elektronicznej co najmniej na 14 dni przed terminem, zaś w przypadku Nadzwyczajnego Zebrania na 7 dni przed wyznaczoną datą.

 5. Z głosem stanowiącym biorą udział w Walnym Zebraniu wszyscy członkowie zwyczajni. Głos doradczy przysługuje osobom zaproszonym oraz członkom wspierającym i honorowym.

 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 1/2 skład członków Stowarzyszenia z wyłączeniem § 34 i 35 niniejszego statutu.

 7. W przypadku braku quorum w I terminie Walnego Zebrania, zebranie może odbyć się w II terminie pół godziny po I terminie. Walne Zebranie w II terminie może odbyć się tylko wtedy, gdy w zawiadomieniu podana jest godzina I i II terminu.


§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Ustalanie i podejmowanie głównych kierunków organizacyjnych i programowych Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej, zasad jej pobierania i podziału.
 3. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
 4. Podejmowanie uchwał o zmianach statutu Stowarzyszenia.
 5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 7. Uchwalanie regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 8. Podejmowanie uchwał oraz wyrażanie opinii w sprawach szczególnej wagi związanych z zakresem działalności Stowarzyszenia.
 9. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczaniu jego majątku.
 10. Wybieranie i odwoływanie w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu wg zasad opisanych w § 20.
 11. Wybieranie i odwoływanie w głosowaniu tajnym Członków Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.

 

§ 20

Zarząd

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-7 osób, w tym Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu.
 2. Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym spośród członków Stowarzyszenia. Wiceprezesów Zarządu wybiera spośród swoich Członków Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Członek Zarządu może jednocześnie pełnić funkcję Dyrektora Biura.


§ 21

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

 2. podejmowanie decyzji w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej,

 3. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

 4. współdziałanie z instytucjami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami politycznym i społecznymi oraz wszelkimi innymi podmiotami w sprawach dotyczących działalności statutowej.

 5. Powoływanie i odwoływanie komisji problemowych, komitetów doradczych, komisji eksperckich, zespołów badawczych

 6. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji.

 7. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.


§ 22

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia wymagają zwykłej większości głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.


§ 23

Organizację i tryb pracy Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.


§ 24

 1. W celu właściwego wykonywania zadań przez Prezesa i Zarząd Stowarzyszenia może być utworzone Biuro Stowarzyszenia, zwane dalej Biurem.

 2. Regulamin organizacyjny Biura uchwala Zarząd.

 3. Dyrektor Biura jest powoływany i odwoływany przez Zarząd i realizuje swoje obowiązki na podstawie odrębnej umowy o pracę.


§ 25

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do kontroli działalności statutowej Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie, wybierających spośród siebie przewodniczącego.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Stowarzyszenia.

 

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Bieżące kontrolowanie zgodności działalności Stowarzyszenia z przepisami prawa, statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków i Zarządu.

 2. Kontrola co najmniej jeden raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

 3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności oraz wnioskami dotyczącymi absolutorium dla Zarządu.

 4. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.


§ 27

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji może uczestniczyć w obradach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym na zaproszenie Prezesa Zarządu.

 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej wymagają zwykłej większości głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.

 3. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

 

 

Rozdział V
Sąd Koleżeński


§ 28

Sąd Koleżeński rozstrzyga spory pomiędzy członkami Stowarzyszenia w zakresie przewidzianej statutem działalności stowarzyszenia. Może także za zgodą stron podjąć się rozsądzenia sporu na płaszczyźnie gospodarczej w zakresie objętym problematyką turystyczną. Sąd Koleżeński kieruje się przepisami niniejszego statutu, regulaminem uchwalonym przez walne zgromadzenie, przepisami branży i zwyczajami środowiska.


§ 29

Członkowie Sądu Koleżeńskiego są wybierani w liczbie trzech osób przez Walne Zebranie Członków spośród członków stowarzyszenia, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.


§ 30

Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku takiej samej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Sadu Koleżeńskiego

 


Rozdział VII
Gospodarka finansowa Stowarzyszenia

 

§ 31

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dotacji, pomocy zagranicznej, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz działalności gospodarczej.


§ 32

Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia


§ 33

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe


§ 34

Zmiany statutu wymagają uchwały walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności 1/2 uprawnionych do głosowania.

§ 35

Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy 1/2 uprawnionych do głosowania.


§ 36

W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia oraz powołuje Komisję Likwidacyjną.


§ 37

Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy jego założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

 

 

Powyższe zmiany w tekście statutu Lubelskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej zostały przyjęte w dniu 20 grudnia 2013 r. w Lublinie uchwałą Walnego Zebrania Członków.