LLOT

Lubelska Lokalna Organizacja Turystyczna została zarejestrowana w 2008 r., jako niezależne stowarzyszenie osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych.

Głównym celem LLOT jest wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji, sportu, kultury oraz promocja Lublina i Lubelszczyzny.

 

Jednym z najważniejszych zadań LLOT jest stworzenie płaszczyzny współpracy podmiotów gospodarczych działających w zakresie turystyki z organami administracji publicznej, Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną, Polską Organizacją Turystyczną i jej ośrodkami za granicą, a także z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się szeroko pojętą turystyką.

Promocja Lublina i regionu lubelskiego stanowi dla LLOT fundament działalności. Tworzenie nowej i wspieranie już istniejącej infrastruktury turystycznej, poprzez budowę obiektów widowiskowo-sportowych, tworzenie szlaków turystycznych, wypożyczalni sprzętu turystycznego i rekreacyjnego, powstawanie gospodarstw agroturystycznych, tworzenie bazy gastronomicznej i noclegowej, to możliwość zwiększania atrakcyjności Lublina i regionu lubelskiego. Poprzez szkolenia edukacyjne LLOT chce wpływać na doskonalenie kadr w zakresie promocji atrakcji, obiektów i produktów turystycznych zlokalizowanych na terenie Lublina i Lubelszczyzny. W ramach tych działań mieści się również poszerzanie wiedzy o własnym potencjale, organizacji i autoprezentacji na rynku usług turystycznych.

 

LLOT współpracuje z:

  • Wydziałem Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Lublin,
  • Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie,
  • Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  • Katedrą Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego (wpisanej do Strategii Rozwoju Turystyki, jako instytucji o istotnym znaczeniu dla rozwoju turystyki), która jest kierowana przez prof. dr hab. Bogusława Sawickiego pełniącego jednocześnie funkcję Prezesa.

 

LLOT jest członkiem:

  • Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
  • Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

 

31 marca 2008 r. LLOT uzyskał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Lublinie numer 0000302369.